Historisch: waardering voor liften met historische waarde.

Door Manuela Van Werde op 25 maart 2021, over deze onderwerpen: Erfgoed, Onroerend erfgoed
Historische lift

Fantastisch nieuws, de deadline voor de aanpassing van liften met historische waarde is niet alleen uitgesteld met 2 jaar maar in die tussentijd wil minister Dermagne dat onderzocht wordt hoe de liften aangepast kunnen worden MET BEHOUD VAN HUN ERFGOEDWAARDE. Ik kaartte de kwestie maanden geleden al aan in het Vlaams Parlement en vroeg aan goede collega Anneleen Van Bossuyt om de vraag ook te stellen in het federaal parlement, omdat veiligheid nu eenmaal een federale materie is. Hieronder het antwoord van de minister in de commissie van woensdag 17/3 in de kamer:

Minister Pierre-Yves Dermagne: "…Volgens de tekst van het KB van 9 maart 2003 hebben eigenaars van oude liften tot eind 2022 de tijd om hun liften van voor 1958 te moderniseren. Een uitstel van nog eens twee jaar is in voorbereiding, maar enkel voor liften met historische waarde. Voor andere liften van voor 1958 blijft de termijn van 31 december 2022 gehandhaafd. De termijn is al verschillende keren uitgesteld, maar dit heeft weinig effect gehad. Wat wel effect heeft op het aantal modernisaties zijn de controlecampagnes van de FOD Economie en de FOD WASO. Deze campagnes zijn in 2015 gestart. Sindsdien zien we een duidelijke stijging. Uitstel toekennen zal het probleem niet oplossen, maar verleggen naar de toekomst. Dat weten we uit ervaring. In het geval van historische liften is een verder uitstel wel gerechtvaardigd. Het is niet altijd mogelijk om de uiterste datum eind 2022 te halen om verschillende redenen. De gewesten moeten de liften met erfgoedwaarde nog verder inventariseren. De specifieke technische oplossingen voor de verschillende soorten liften moeten nog worden ingediend. Er is een tekort aan geschoolde arbeidskrachten om de renovaties uit te voeren. Het uitstel moet gepaard gaan met maatregelen om deze problemen op te lossen. Daarvoor is overleg met de deelstaten nodig. In 2019 werd afgesproken dat eigenaars, verenigingen en de regionale partners voor erfgoed alternatieve voorstellen voor modernisatie zouden doen. De FOD Economie zou dan als facilitator met de externe diensten voor technische controle deze voorstellen bespreken. Tot nu toe heeft de FOD Economie nog geen voorstel ontvangen. De FOD zal op zeer korte termijn contact opnemen met de Gewesten om na te gaan om welke liften het gaat en welke alternatieve oplossingen voor elk type lift mogelijk zijn. Eind maart staat er een vergadering gepland met de Vlaamse Erfgoedmaatschappij. Voor de andere regio's worden de data snel vastgelegd. Er zal ook overleg worden gepleegd met de keuringsfirma's, Agoria en de vereniging van eigenaars. Met betrekking tot de lift in Oostende loopt er een onderzoek over de correcte toepassing van de Kinney-methode bij het uitvoeren van de risicoanalyse. In de huidige stand van het onderzoek kan en mag ik hierover niet meer informatie geven. De keuringsfirma's, de subcommissie en de liftconstructeurs hebben elk hun eigen opdracht, zoals beschreven in het koninklijk besluit van 9 maart 2003 houdende de beveiliging van liften. De keuringsfirma's voeren periodieke inspecties uit en een vijftienjaarlijkse risicoanalyse. Ze gaan ook na of de aanpassingen het veiligheidsniveau halen dat het koninklijk besluit vereist. De liftconstructeurs stellen voldoende veilige oplossingen voor en passen deze toe na validatie door de betrokken keuringsfirma's. De subcommissie organiseert het overleg tussen de diensten voor de veiligheid van liften, de vertegenwoordigers van de diensten voor de bescherming van monumenten en technische experts op het gebied van oude liften. Ze formuleert adviezen voor preventiemaatregelen en modernisatie van historisch waardevolle liften, op basis van concrete dossiers. De subcommissie is niet bedoeld om een uitzondering op de beveiligingsplicht te verlenen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is