Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karin Brouwers, Jan Peumans en Jos Lantmeeters
1602 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de verfijning van de nieuwe onroerenderfgoedpremie naar aanleiding van de ex-post evaluatie van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Tine Soens en Bart Caron
1645 (2017-2018) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking

van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde en Orry Van de Wauwer
1543 (2017-2018) nr. 7

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) - 'Projecten regionale spreiding'

van Manuela Van Werde aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
262 (2017-2018)

Schriftelijke vraag European Union Baroque Orchestra (EUBO) - Verhuis naar Antwerpen

van Manuela Van Werde aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
235 (2017-2018)

Actuele vraag over de niet-erkenning van de Wereldoorlog I-sites en de kolonies van Merksplas en Wortel als werelderfgoed door de UNESCO

van Manuela Van Werde aan minister Geert Bourgeois
438 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 en over de beleidsbrieven Jeugd 2017-2018, Cultuur 2017-2018, Media 2017-2018 en Sport 2017-2018

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants, Cathy Coudyser, Miranda Van Eetvelde en Karin Brouwers
15 (2017-2018) nr. 4-D

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 en over de beleidsbrieven Jeugd 2017-2018, Cultuur 2017-2018, Media 2017-2018 en Sport 2017-2018

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants, Cathy Coudyser, Miranda Van Eetvelde en Karin Brouwers
15 (2017-2018) nr. 4-D

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 en over de beleidsbrieven Jeugd 2017-2018, Cultuur 2017-2018, Media 2017-2018 en Sport 2017-2018

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants, Cathy Coudyser, Miranda Van Eetvelde en Karin Brouwers
15 (2017-2018) nr. 4-D
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2