Parlementair werk

In het Vlaams Parlement koos ik voor de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en voor de commissie Onroerend Erfgoed.

Ons erfgoed
De zorg voor erfgoed in het algemeen vind ik essentieel, niet alleen uit persoonlijke overtuiging maar ook omdat erfgoed meer dan wat ook een weerspiegeling is van onze geschiedenis, cultuur en gemeenschap. In de commissie Onroerend Erfgoed volg ik nauw op wat het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet inhoudt. Aandachtspunt daar is de herbestemming van beschermde monumenten, vooral kerken.
Een erfgoedbeleid is immers meer dan uitsluitend bewaren voor het nageslacht. Vlaanderen mag geen openluchtmuseum worden waar de tijd stilstaat. Een respectvol maar eigentijds (her)gebruik van monumenten moet onze ambitie zijn. Daar zullen we op alle vlakken de vruchten van plukken.
Onder leiding van verantwoordelijk minister-president Geert Bourgeois neemt Vlaanderen ook internationaal zijn verantwoordelijkheid op door engagementen aan te gaan met Unesco, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Onze cultuur
In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media ligt het voor de hand dat ik de audiovisuele media in Vlaanderen opvolg. In het verleden was ik professioneel actief in de media (radio en televisie) en in de cultuurwereld (actrice). Meer info vind je op de pagina 'Over Manuela Van Werde'). De publieke omroep heeft een gemeenschapsvormende taak en moet met zijn radio-, televisie- en online- aanbod de motor zijn van de mediasector.
Het snel veranderende medialandschap brengt grote uitdagingen met zich mee. Het filmbeleid moet de rode loper uitrollen voor onze Vlaamse filmmakers en hen de kans geven zich creatief uit te leven. Daarin speelt het Vlaams Audiovisueel Fonds een grote rol. Tegelijk biedt het Vlaanderen de kans om zich internationaal te profileren.
Als Antwerps verkozene liggen de grote Vlaamse cultuurinstellingen van de Scheldestad me nauw aan het hart. Het Kunsthuis (opera/ballet), deSingel, het KMSKA, het MHKA en de Filharmonie moeten zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben een actieve cultuurconsument en zetel in de raad van bestuur van deSingel.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je meer uitleg willen, dan kan je een bericht achterlaten op de contactpagina:
http://www.n-va.be/wie-is-wie/manuela-van-werde

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de visienota lokaal erfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Allessia Claes, Vera Jans en Katja Verheyen
1248 (2021-2022) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten, en tot wijziging van het decreet van 12 februari 2021 houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie met betrekking tot de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties en de technische eindapparatuur voor FM-radio-ontvangst van radio-omroeporganisaties

van Karin Brouwers, Wilfried Vandaele, Steven Coenegrachts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
1228 (2021-2022) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds, wat de opdracht van het Vlaams Audiovisueel Fonds betreft

van Karin Brouwers, Manuela Van Werde, Steven Coenegrachts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele
1090 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Pand Smidt van Gelder Antwerpen - Renovatie en herbestemming

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
315 (2021-2022)

Vraag om uitleg over erfgoed en energiezuinigheid

van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele
2912 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de erkenningsronde voor lokale radio-omroeporganisaties

van Manuela Van Werde aan minister Benjamin Dalle
2721 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de evaluatie van het bestaande beschermd erfgoedbestand en de beslissing om de bescherming van bepaalde monumenten op te heffen

van Joke Schauvliege aan minister Matthias Diependaele
2930 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de uitdagingen voor de persvrijheid in Vlaanderen

van Katia Segers aan minister Benjamin Dalle
2774 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de lessen die de Vlaamse overheid kan trekken uit het conflict rond het mozaïekkunstwerk in opdracht van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon
2644 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2